سیــ13ــزده نکته درباره قران  چاپ

تاریخ : شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1391 در ساعت 02:57 ب.ظ

مقاله پیش رو با عنوان سیــ13ــزده نکته درباره قران که توسط محمد هادی مروی جمع آوری شده و  سیزده نکته مهم قرآن را بیان میکند

این سیزده نکته عبارتند از :

1. نزول قرآن به دو صورت : جمعی جملی و تدریجی  2. تناسب معجزات پیامبران با شان همان پیامبر و بی نظیر و بی شبیه بودن قرآن به دلیل شان پیامبر که بی نظیر و بی شبیه است 3.کلام متکلم تجلی متکلم است و قرآن تجلی خداوند است و قرآن تجلی بر پیامبر بخاطر عبودیت اوست 4.وحی بر دو گونه است: وحی لفظ، وحی مضمون 5. قرآن کلام خداست و مدعای آورنده ی قرآن صحیح است و نبوت پیامبر بر اساس الهی بودن قرآن ثابت میشود 6. خاتمیت و ارتباط آن با ظاهر و باطن قرآن، از ادله خاتمیت افضلیت پیامیر و کامل بودن دین اوست 7. حجیت جمعیه قرآن نیاز به تفسیر دارد و به استناد حدیث ثقلین کتاب در کنار حامل آن حجت خداست 8. تحدی قرآن فقط به ظاهر نیست بلکه باطن، تاویل، مطلق، رمز، سر، اشاره، ضربالمثل،محکم و متشابه از مولفه های تحدی قرآن است 9. قرآن به ترتیب نزول، جمع و تدوین نشده ولی در کل مجموعه ای از گوهرهای پراکنده ای است که هر آیه درخشش خود را دارد 10. قطب الخطاب قرآن پیامبر است 11. علوم قرآن شامل جمعی جملی یا جوامع المعانی ، مفصلات علوم و مجملات علوم، مثل سوره توحید است 12. اخلاق از علوم  قران است . تذهیب نفس برای رفع نقص  رسیدن به کمال است . عبودیت بنده مولویت خدار ا نشان میدهد. ریاضت گاهی استغنای باطنی ایجاد میکند . 13. علوم محو، طب، اخلاق، اقتصاد و طبیعیات در قران مطرح شده و قرآن محکم است و مفصلاتی در باطن خود دارد

 منبع : http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=108111&varStr=3;%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A;%D8%B3%20%D9%8A%D9%86%D9%87;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201386;5;17%20%28%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%29;30;67