تاثیر آوای قرآن کریم بر افسردگی بیماران بستری در بخش اعصاب و روان بیمارستان مرادی رفسنجان  چاپ

تاریخ : یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392 در ساعت 01:00 ب.ظ

 

انصاری جابری علی,نگاهبان بنایی طیبه,صیادی اناری احمدرضا,آقامحمدحسنی بروین

 

امروزه افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی و معضل عمومی زندگی بشر است آمار و ارقام منتشره نمایانگر آن است که هر سال در دنیا حداقل یکصد میلیون بیمار مبتلا به افسردگی تشخیص داده می شوند. یکی از روش های غیردارویی را موسیقی درمانی است که یک مداخله موثر و بی خطر بر روی مشکلات بیماران می باشد. از آنجا که آهنگ موزون قرآن کریم و آوای دلنشین آن به عنوان یک موسیقی عرفانی دلپذیر شناخته شده  لذا هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر آوای قرآن کریم بر افسردگی می باشد.

این پژوهش یک مطالعه تجربی می باشد که جامعه آماری آن شامل کلیه بیماران افسرده بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان مرادی رفسنجان بود. حجم نمونه 60 نفر، 30 نفر در گروه مورد و 30 نفر در گروه شاهد بودند و روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با تشخیص افسردگی توسط روانپزشک و تست افسردگی بک و دارا بودن شرایط پژوهش بصورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند و پس از تکمیل پرسشنامه برای بیماران گروه مورد به مدت هفت جلسه یک روز در میان پانزده دقیقه آوای قرآن کریم با استفاده از گوشی و ضبط صوت پخش گردید و در پایان دو هفته اول بستری از بیماران گروه مورد و شاهد مجددا تست افسردگی بک بعمل آمد و پرسشنامه تکمیل گردید و نتایج  با نرم افزاری EPI 6 با آزمون های آماری تی زوج شده و تی استیودنت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق و از آنجایی که آهنگ موزون قرآن کریم و آوای دلنشین آن به عنوان یک موسیقی عرفانی دلپذیر و بعد اعجاز بیانی قرآن می باشد می توان از آوای قرآن کریم به عنوان یک روش درمانی غیر دارویی در درمان بیماران افسرده استفاده نمود.


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/66713843606.pdf