تاثیر آموزش روخوانی قرآن بر کاهش استرس در بین جوانان و نوجوانان  چاپ

تاریخ : یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392 در ساعت 12:12 ب.ظ

 

تقی لو صادق

 

هر چند استرس به زندگی پویایی و تحرک می بخشد، با این وجود تنها میزان معینی از استرس برای انسان مفید است زیرا استرس بیش از حد می تواند فرد را مستعد هر گونه بیماری جسمانی و روانی سازد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع شبه آزمایشی بود و 170 نفر از افراد 26-16 ساله، بعد از نمونه گیری به روش خوشه ای، به عنوان 87 شرکت کننده در کلاس های آموزش قرآن و 83 نفر در قالب گروه کنترل، قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامهSSI  مورد آزمون قرار گرفتند.

نتیجه گیری: آموزش قرآن، میزان استرس افراد را در مقایسه با گروه کنترل در همه خرده مقیاس ها به طور معنی دار کاهش داد. در خرده مقیاس های چهارگانه استرس بین دو جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت و بین جنس و عضو بودن در گروه نیز تعامل معنی دار وجود نداشت.


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/57313887110.pdf